Play video

Fiskeförvaltning

Välkomna på Baltic Breakfast den 4 september om fiskeförvaltningen roll för havsmiljödirektivets mål om ”god miljöstatus” till 2020. 2008 beslutade EU att våra havsområden ska ha ”god miljöstatus” till 2020. Ett högt ställt mål som inte kommer att nås för Östersjön. Havsmiljödirektivet definierar god miljöstatus som ett tillstånd där haven är friska och produktiva och där nyttjandet av den marina miljön är hållbart. Det marina ekosystemets arter, samhällen, livsmiljöer och funktioner ska skyddas och bevaras, samtidigt som människans behov av resurser tillgodoses. Flera av dessa aspekter påverkas av fisket och därmed av fiskeförvaltningen. En av dem rör de kommersiellt fiskade bestånden. En annan rör miljön på havsbottnen, som påverkas av bland annat bottentrålning. I oktober kommer EU:s fiskeministrar att besluta om nästa års fiske i Östersjön. Det blir sista chansen för fiskeförvaltningen att påverka måluppfyllelsen för havsmiljödirektivet. Situationen för torsken har fått mest uppmärksamhet. 2016 beslutade EU om en flerårig plan för fisket på torsk och torskens viktigaste födofisk skarpsill och sill/strömming. Mindre fokus har legat på bottentrålningens påverkan på havsbottnen. Samtidigt har torsken en stor del av sin livscykel nära havsbottnen. Det innebär att fisket både påverkar och påverkas av situationen på våra havsbottnar. Inför ministerbeslutet om nästa års fiskekvoter dyker vi ner i vad forskningen har att säga oss om läget för fisken och fiskets konsekvenser för miljöerna på havsbottnen.

Aktuellt
LIVE
In English
Forskning
Öppen föreläsning
Utbildning
Högtider

No videos found

Magisterpromotion – Conferment of Master's Degrees
Nyblivna magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet promoveras i Aula Magna den 15 november 2019 Students who have completed a degree at an advanced level will be conferred their Master's degrees in Aula Magna. https://su.se/ceremonies
The Stockholm Prize in Criminology 2020
The winner(s) of the Stockholm Prize in Criminology 2020 will be announced on November 5 at 1:30 pm. More info: https://www.su.se/english/about/prizes-awards/the-stockholm-prize-in-criminology
Kan man "hjälpa" konsumenter att ta hållbara beslut?
Malin Jonell och hennes forskarkollegor är intresserade av vilken roll konsumenter kan vara en del av en omställning till ett mer hållbart matproduktionssystem. Hållbarhetsmål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Kan filosofi hjälpa oss att bekämpa klimatförändringarna?
Filosofen Olle Torpman undersöker vad olika moraliska principer får för resultat om man tillämpar dem på klimatfrågan. Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Hur får beslutsfattare koll på Östersjöforskningen?
Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier där beslutsfattare och andra möter forskare som presenterar forskning om Östersjön. Gun Rudquist är policychef på Stockholms universitets Östersjöcentrum. Hållbarhetsmål 14: hav och marina resurser.
Kabaré: Don Quijote och de nya väderkvarnarna
En ohållbar kabaré (specialskriven för Hållbarhetsforum), på gränsen till galenskap om den lilla människan och de stora frågorna. Framfördes av och med dramatenskådespelaren och författaren Andreas T Olsson tillsammans med Göran Martling musiker från Dramaten.
Havet — sopptipp eller framtidshopp?
Michael Tedengren, marinekolog och biolog vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik och Anna Christiernsson, miljöjurist vid Juridiska Institutionen.
Ska tankar eller känslor styra världen framåt?
Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap, och Jens Ljunggren, professor i historia. Från Forskardagarna 2019
Vad består universum av och varför växer det?
Edvard Mörtsell, professor i observationell kosmologi vid Institutionen för fysik. Från Forskardagarna 2019?
Vem har rätt att vara flykting?
Elin Jakobsson, doktor i internationella relationer och Fataneh Farahani, docent i etnologi. Från Forskardagarna 2019.
Våga ta språnget!
Svea Sigmonds inspirationsföreläsning, Forskardagarna 2019
Hur påverkas våra hjärnor av det digitala livet?
Anja Hirdman, professor i medievetenskap och Håkan Fischer, professor i psykologi. Från Forskardagarna 2019.